Sai Baba Archana

NoName Mantra
108ॐ जिवाधाराय नमः।
1ॐ श्री साईंनाथाय नमः।
2ॐ लक्ष्मी नारायणाय नमः।
3ॐ कृष्णमशिवमारूतयादिरूपाय नमः।
4ॐ शेषशायिने नमः।
5ॐ गोदावीरतटीशीलाधीवासिने नमः।
6ॐ भक्तह्रदालयाय नमः।
7ॐ सर्वह्रन्निलयाय नमः।
8ॐ भूतावासाय नमः।
9ॐ भूतभविष्यदुभवाज्रिताया नमः।
10ॐ कालातीताय नमः।
11ॐ समर्थसद्गुरुसाईनाथाय नमः।
12ॐ समरससन्मार्गस्थापनाय नमः।
13ॐ सर्वाभीष्टप्रदाय नमः।
14ॐ सर्वमंगलकराय नमः।
15ॐ सर्वान्तर्बहि: स्थिताय नमः।
16ॐ सर्ववित्सर्वतोमुखाय नमः।
17
ॐ संसारसर्वदु:ख़क्षयकराय नमः।
18ॐ प्रपन्नार्तिहराय नमः।
19ॐ अद्भूतानन्तचर्याय नमः।
20ॐ वेंकटेशरमणाय नमः।
21ॐ श्री दक्षिणामूर्तये नमः।
22ॐ समसर्वमतसम्मताय नमः।
23ॐ अभेदानन्दानुभवप्रदाय नमः।
24ॐ कामादिशड्वैरिध्वंसिने नमः।
25ॐ सत्यतत्वबोधकाय नमः।
26ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
27ॐ सत्पुरुषाय नमः।
28ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
29
ॐ भगवते नमः।
30ॐ योगेश्वराय नमः।
31ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः।
32ॐ मर्त्याभयप्रदाय नमः।
33ॐ सिद्धेश्वराय नमः।
34
ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः।
35ॐ ब्रह्मचर्यतपश्चर्यादिसुव्रताय नमः।
36ॐ भास्करप्रभाय नमः।
37ॐ अमृतांशवे नमः।
38ॐ पावनानघाय नमः।
39ॐ लोकनाथाय नमः।
40ॐ सत्परायणाय नमः।
41ॐ सतां गतये नमः।
42ॐ वासुदेवाय नमः।
43
ॐ तीर्थाय नमः।
44
ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
45ॐ अकर्मानेककर्मसुकर्मिणे नमः।
46ॐ सर्वभारभृते नमः।
47ॐ अनाथनाथदीनबंधवे नमः।
48ॐ असहायसहायाय नमः।
49ॐ सुलभदुर्लभाय नमः।
50ॐ सुलभदुर्लभाय नमः।
51ॐ प्रेममूर्तये नमः।
52ॐ मनोवागतीताय नमः।
53ॐ सर्वान्तर्यामिणे नमः।
54ॐ सूक्ष्माय नमः।
55ॐ अचिन्त्याय नमः।
56
ॐ अरूपाव्यक्ताय नमः।
57ॐ बहुरूप विश्वमूर्तये नमः।
58
ॐ सुलोचनाय नमः।
59ॐ सुरूपसुन्दराय नमः।
60
ॐ सर्वशक्तिमूर्तये नमः।
61ॐ अशक्य-रहीताय नमः।
62ॐ त्रिलोकेषु अविघातगतये नमः।
63ॐ अपराजिताय नमः।
64ॐ दुर्धर्षाक्षोभ्याय नमः।
65ॐ जयिने नमः।
66
ॐ अमितपराक्रमाय नमः।
67ॐ अनन्तकल्याण गुणाय नमः।
68ॐ गुनातीतगुणात्मने नमः।
69ॐ शुद्ध-सत्वस्थिताय नमः।
70ॐ कर्मध्वंसिने नमः।
71ॐ ह्रदयग्रन्थिभेदकाय नमः।
72ॐ संशयह्रदय दौर्बल्यपापकर्म वासनाक्षयकराय नमः।
73ॐ प्रेमप्रदाय नमः।
74
ॐ ज्ञानवैराग्यप्रदाय नमः।
75ॐ भक्तिशक्तिप्रदाय नमः।
76
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः।
77ॐ भक्तानुग्रहकातराय नमः।
78ॐ शरणागतवत्सलाय नमः।
79ॐ भक्तानुग्रहकातराय नमः।
80ॐ भक्तपराधीनाय नमः।
81ॐ भक्ताभयप्रदाय नमः।
82ॐ भक्तानां मातृ दातृ पितामहाय नमः।
83
ॐ जगतः पित्रे नमः।
84ॐ ज्ञानस्वरूपिणे नमः।
85ॐ परमात्मने नमः।
86ॐ परब्रह्मणे नमः।
87
ॐ परमेश्वराय नमः।
88ॐ परमसुखदाय नमः।
89ॐ नित्यानन्दाय नमः।
90
ॐ सच्चिदात्मने नमः।
91ॐ अन्तर्यामिणे नमः।
92ॐ प्रीतिवर्द्धनाय नमः।
93ॐ प्रियाय नमः।
94ॐ भक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः।
95ॐ मार्गबन्धवे नमः।
96ॐ आपदबान्धवाय नमः।
97ॐ योगक्षेमवहाय नमः।
98ॐ पुत्रमित्रकलत्रबन्धुदाय नमः।
99ॐ ऋद्धिसिद्धिदाय नमः।
100ॐ धनमाङ्गल्यप्रदाय नमः।
101
ॐ आरोग्यक्षेमदाय नमः।
102ॐ अन्नवसत्रदाय नमः।
103ॐ आरोग्यक्षेमदाय नमः।
104ॐ अन्नवसत्रदाय नमः।
105ॐ भक्तावनप्रतिज्ञाय नमः।
106ॐ भक्तावनसमर्थाय नमः।
107ॐ सर्वाधाराय नमः।