Sai Baba 11 Vachan

साई बाबा ११ वाचन

 

शिर्डीस ज्याचे लागतील पाय । टळती आपाय सर्व त्याचे । ।।१।।
माझ्या समाधीची पायरी जो चडेल । दुःखं हे हरेल सर्व त्याचे । ।।२।।
जरी हे शरीर गेलो मी टाकून । तरी मी धावेन भक्तासाठी । ।।३।।
नवसास माझी पावेल समाधी । धरा दृढ बुध्दी माझ्या ठायी । ।।४।।
नित्य मी जिवंत जाणा हेची सत्य । नित्य घ्या प्रचिती आनुभवे । ।।५।।
शरण मज आला आणि वाया गेला । दाखवा दाखवा ऐसा कोणी । ।।६।।
जो जो मज भजेल जैसा जैसा भावे । तैसा तैसा पावे मीही त्यासी । ।।७।।
तुमचा मी भार वाहिन सर्वथा । नव्हे हे आन्यथा वचन माझे । ।।८।।
जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वांस । मागे जे जे त्यास ते ते लाभे । ।।९।।
माजा जो जाहला काया वाचा मनी । त्याचा मी ञृणी सर्व काळी । ।।१०।।
साई म्हणे तोचि, तोचि झाला धन्य । झाला जो आनन्य माझ्या पायी । ।।११।।